Giovanni ROBUSTI : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 30-05-2008 / 13-07-2009 : Група на Съюза за Европа на нациите - Член

Национални партии 

  • 30-05-2008 / 25-06-2008 : Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Италия)
  • 26-06-2008 / 13-07-2009 : Indipendente (Италия)

членове 

  • 18-06-2008 / 13-07-2009 : Комисия по регионално развитие
  • 18-06-2008 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Корейския полуостров

Заместник 

  • 18-06-2008 / 13-07-2009 : Комисия по бюджети
  • 18-06-2008 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно План за действие за интелигентните транспортни системи  
- REGI_AD(2009)416672 -  
-
REGI 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.