Elisabetta GARDINI : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 16-04-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 17-04-2019 / 01-07-2019 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Forza Italia (Италия)

Заместник-председател 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Меркосур

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Делегация за връзки с Меркосур
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Cпециална комисия относно тероризма

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по петиции
 • 14-07-2014 / 16-04-2019 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 01-09-2015 / 18-01-2017 : Комисия по външни работи
 • 25-05-2016 / 18-01-2017 : Подкомисия по правата на човека
 • 19-01-2017 / 16-04-2019 : Комисия по външни работи
 • 19-01-2017 / 16-04-2019 : Комисия по рибно стопанство
 • 19-01-2017 / 16-04-2019 : Комисия по петиции
 • 19-01-2017 / 16-04-2019 : Подкомисия по правата на човека

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията към пределните стойности на емисиите и към одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътната техника  
- A8-0276/2015 -  
-
ENVI 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за предоставяне на пазара на продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ и за изменение на Регламент (ЕО) № 1069/2009 и Регламент (ЕО) № 1107/2009  
- ENVI_AD(2017)597640 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Правила за директните плащания и подпомагането на развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г. (A8-0018/2019 - Czesław Adam Siekierski) EN  
 

I voted in favour of this legislative resolution on a proposal to amend the current regulations that govern a series of rules on direct payments and support for rural development in respect of the years 2019 and 2020. This initiative is important with regard to ensuring policy continuity in the final years of the programming period and to ensuring a smooth transition to the next programming period for European farmers and rural areas. A key part of this proposal is the insertion of added flexibility into the funding, allowing for the possibility to transfer funds between direct payments and rural development.

Годишен доклад за 2017 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: борба с измамите (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu) EN  
 

I voted in favour of this resolution on the 2017 report on the fight against fraud and the protection of the financial interests of the Union. Sound financial management and a comprehensive fight against corruption and fraud is fundamental for the legitimacy of the European project; citizens must be able to trust the fact that the institutions are working for their benefit and to show that Europe creates an added value, not just another level of bureaucracy.
It is good that progress in this field has been made and that the total number of irregularities has fallen in recent years, however it is important to underline the need for constant work to improve our practices. As such, one key step also highlighted by the report is to press for closer cooperation between Member States and to improve the exchange of information and data.
The new European Public Prosecutor’s Office will be a helpful addition in this regard and the office can serve to further enhance cooperation. This is especially true when it comes to VAT fraud, which by the Commission is estimated to cost the Union around 50 billion per year. This is unacceptable and further action is much needed to close the existing loopholes in this regard.

Реализация и функциониране на домейна от първо ниво .eu (A8-0394/2018 - Fredrick Federley) EN  
 

. ‒ I voted to support this report on the implementation and functioning of the .eu top-level domain. This important domain was set up in 2002 and is nowadays in wide use by institutions and businesses all over Europe. Since then, however, the legal framework used for the domain has revealed itself to be outdated and in need of amending. The proposal voted on by the Parliament will set to correct this and ensure that the legal framework of the domain is more future proof.
The .eu top-level domain should be a clear label for the Union an serve to support the further development of the digital single market. This will require a flexible and sustainable regulatory environment — one that protects the integrity of the domain name, while ensuring a simple administrative framework for European SMEs and businesses.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Индивидуални предложения за резолюции  
Всеки член на Парламента може да внесе предложение за резолюция по въпрос, попадащ в кръга от дейности на ЕС. Допустимите предложения се разпределят на компетентната комисия, която взема решение относно приложимата процедура. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно правата на възрастните хора и застаряването  
- P8_DCL(2016)0109 - Отпаднала  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Elisabetta GARDINI , Ivan JAKOVČIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Raffaele FITTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Marijana PETIR , Nicola CAPUTO , Deirdre CLUNE , Eleftherios SYNADINOS , Miroslav POCHE , Piernicola PEDICINI , José BLANCO LÓPEZ , Филиз ХЮСМЕНОВА , Enrico GASBARRA  
Дата на внасяне : 24-10-2016
Срок : 24-01-2017
Брой подписали : 66 - 25-01-2017
Писмена декларация относно европейските региони, свободни от ГМО  
- P8_DCL(2016)0072 - Отпаднала  
Marijana PETIR , Elisabetta GARDINI , Norbert ERDŐS , Franc BOGOVIČ , Pavel POC , Ulrike MÜLLER , Bas BELDER , Barbara KAPPEL , Andrej PLENKOVIĆ , Ivana MALETIĆ  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 80 - 13-12-2016
Писмена декларация относно хроничните неракови болки при лица над 65 годишна възраст  
- P8_DCL(2016)0065 - Отпаднала  
Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 136 - 13-12-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси