Regina BASTOS : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Social Democrata (Португалия)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (преработен текст)  
- IMCO_AD(2013)516701 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността  
- IMCO_AD(2013)516700 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно Програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии  
- FEMM_AD(2013)502102 -  
-
FEMM 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и Регламент (ЕС) № 531/2012  
- IMCO_AD(2014)522939 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно социалната закрила за всички, включително за самостоятелно заетите лица  
- FEMM_AD(2013)519823 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. — бъдеще с енергия  
- IMCO_AD(2012)496509 -  
-
IMCO 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно пожарната безопасност в дома  
- P7_DCL(2012)0035 - Отпаднала  
Emma McCLARKIN , Regina BASTOS , Dennis de JONG , Robert ROCHEFORT , Marc TARABELLA  
Дата на внасяне : 19-11-2012
Срок : 19-02-2013
Брой подписали : 189 - 20-02-2013
Писмена декларация относно създаването на европейски устави на взаимоспомагателните дружества, сдруженията и фондациите  
- P7_DCL(2010)0084 - Приета  
Marc TARABELLA , Regina BASTOS , Pascal CANFIN , Marie-Christine VERGIAT , Renate WEBER  
Дата на внасяне : 10-11-2010
Срок : 10-03-2011
Дата на приемане : 10-03-2011
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2011)0101
Брой подписали : 386 - 10-03-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси