Domenico Antonio BASILE : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-06-2008 / 13-07-2009 : Група на Съюза за Европа на нациите - Член

Национални партии 

  • 17-06-2008 / 13-07-2009 : Alleanza nazionale (Италия)

членове 

  • 18-06-2008 / 13-07-2009 : Комисия по култура и образование
  • 18-06-2008 / 13-07-2009 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

  • 18-06-2008 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Европа
  • 16-10-2008 / 13-07-2009 : Комисия по регионално развитие

all-activities 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)  
- REGI_AD(2009)420226 -  
-
REGI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.