Carolina PUNSET : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 03-02-2016 / 01-07-2019 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

  • 03-02-2016 / 20-10-2018 : Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía (Испания)
  • 20-10-2018 / 01-07-2019 : Independiente (Испания)

членове 

  • 24-02-2016 / 18-01-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 24-02-2016 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник 

  • 08-02-2016 / 28-02-2016 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • 08-02-2016 / 18-01-2017 : Комисия по развитие
  • 08-02-2016 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно образованието в цифровата ера: предизвикателства, възможности и поуки за разработването на политиката на ЕС  
- ITRE_AD(2018)623921 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно разполагане на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: време за действие!  
- ENVI_AD(2018)620875 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)  
- ENVI_AD(2017)609648 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Кратки запитвания 
Кратките запитвания с искане за писмен отговор, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 130а, приложение III

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси