Monica GIUNTINI : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 17-10-2008 / 13-07-2009 : Група на социалистите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 17-10-2008 / 06-11-2008 : Uniti nell'Ulivo (Италия)
  • 07-11-2008 / 13-07-2009 : Partito Democratico (Италия)

членове 

  • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Комисия по регионално развитие

Заместник 

  • 29-10-2008 / 13-07-2009 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

all-activities 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията  
- REGI_AD(2009)419968 -  
-
REGI 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно обявяването на европейска година на енотуризма  
- P6_DCL(2009)0037 - Отпаднала  
Monica GIUNTINI , Vincenzo LAVARRA , Costas BOTOPOULOS , Jamila MADEIRA , Jean-Paul DENANOT  
Дата на внасяне : 23-03-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 78 - 08-05-2009

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.