Eva-Riitta SIITONEN : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-01-2009 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 01-01-2009 / 13-07-2009 : Kansallinen Kokoomus (Финландия)

членове 

  • 14-01-2009 / 13-07-2009 : Комисия по правни въпроси
  • 14-01-2009 / 13-07-2009 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • 14-01-2009 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник 

  • 13-01-2009 / 13-07-2009 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 13-01-2009 / 13-07-2009 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

all-activities 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ по предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания  
- JURI_AD(2009)419959 -  
-
JURI 

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.