Pavel SVOBODA : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (Чехия)

Председател 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по правни въпроси
 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по правни въпроси

членове 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Комисия по правни въпроси
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Съвет на председателите на комисии
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора
 • 19-01-2017 / 23-01-2017 : Комисия по правни въпроси
 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Съвет на председателите на комисии

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по транспорт и туризъм

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на Директива 2000/84/ЕО  
- JURI_AD(2019)632863 -  
-
JURI 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IV ‒ Съд  
- JURI_AD(2018)628681 -  
-
JURI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 [относно общото законодателство в областта на храните], Директива 2001/18/ЕО [относно съзнателното освобождаване на генетично модифицираните организми в околната среда], Регламент (ЕО) № 1829/2003 [относно генетично модифицираните храни и фуражи], Регламент (ЕО) № 1831/2003 [относно фуражните добавки], Регламент (ЕО) № 2065/2003 [относно пушилните ароматизанти], Регламент (ЕО) № 1935/2004 [относно материалите, предназначени за контакт с храни], Регламент (ЕО) № 1331/2008 [относно общата разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], Регламент (ЕО) № 1107/2009 [относно продуктите за растителна защита] и Регламент (ЕС) 2015/2283 [относно новите храни]  
- JURI_AD(2018)625400 -  
-
JURI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner) CS  
 

Hlasoval jsem pro návrh modernizace nařízení týkajícího se ochrany před dumpingovým dovozem a o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze třetích zemí. Cílem tohoto návrhu je přizpůsobit se výzvám globální ekonomiky 21. století a efektivněji reagovat v případech dumpingových dovozů ze zemí, kde dochází k distorzím na trhu se surovinami a energiemi. EU tímto nařízením bude lépe hájit zájmy evropských výrobců, dovozců a samozřejmě ve finále i spotřebitelů. Tyto zásahy narušují obchod, neboť ceny surovin neodráží běžné tržní nabídky a poptávky.

Споразумение между ЕС и Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти (A8-0126/2018 - Tiziana Beghin) CS  
 

Dnes jsem hlasoval pro dohodu mezi EU a Norskem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty z důvodu, že umožňuje stranám přezkoumat svoje obchodní vztahy a uzavřít biliární dohody upravující obchod se zemědělskými produkty. Obdobná dohoda již byla v minulosti uzavřena. Některé položky budou liberalizovány plně a u jiných se stanoví kvóty. Z dohody mohou EU producenti a zemědělci jen benefitovat.

Споразумение за въздушен транспорт ЕС–САЩ (A8-0376/2017 - Theresa Griffin) CS  
 

Podpořil jsem přijetí Dohody o letecké dopravě mezi EU a Spojenými státy americkým, protože jejím cílem je vytvoření jednotného trhu s leteckou dopravou, v němž budou evropské a americké letecké společnosti moci poskytovat letecké služby bez jakéhokoli omezení a který bude zahrnovat domácí trhy obou stran. Dohoda má zajistit pokračování vysoké úrovně spolupráce a harmonizace mezi Spojenými státy a Evropskou unií v oblastech spadajících do oblasti působnosti dohody. Přiblížení obou systémů umožní výrazné úspory organizačních struktur, zdrojů, vzdělávacích programů, interních procesů a programů dohledu.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно разликите в състава и качеството на продукти, предлагани на източния и на западния пазар в ЕС  
- P8_DCL(2016)0053 - Отпаднала  
Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Георги ПИРИНСКИ , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Дата на внасяне : 09-05-2016
Срок : 09-08-2016
Брой подписали : 141 - 28-07-2016
Писмена декларация относно насърчаване и защита на свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите  
- P8_DCL(2016)0010 - Отпаднала  
Richard SULÍK , Pavel SVOBODA , Bernd LUCKE , Ангел ДЖАМБАЗКИ , Igor ŠOLTES , Jean-Marie CAVADA , Javier NART , Helga TRÜPEL , Nicola CAPUTO , István UJHELYI , Afzal KHAN  
Дата на внасяне : 01-02-2016
Срок : 01-05-2016
Брой подписали : 139 - 02-05-2016
Писмена декларация относно безопасността на въздухоплаването и опасните полети на военни самолети  
- P8_DCL(2015)0052 - Отпаднала  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna FOTYGA , Илхан КЮЧЮК , Филиз ХЮСМЕНОВА , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Светослав Христов МАЛИНОВ , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Дата на внасяне : 05-10-2015
Срок : 05-01-2016
Брой подписали : 106 - 06-01-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни