Lothar BISKY : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 13-03-2012 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Председател
  • 14-03-2012 / 13-08-2013 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 13-08-2013 : DIE LINKE. (Германия)

Заместник-председател 

  • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по култура и образование
  • 23-01-2012 / 13-08-2013 : Комисия по култура и образование

членове 

  • 14-07-2009 / 13-03-2012 : Председателски съвет
  • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Комисия по култура и образование
  • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Комисия по култура и образование

Заместник 

  • 16-09-2009 / 13-08-2013 : Делегация за връзки с Китайската народна република

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата за използване онлайн на музикални произведения на вътрешния пазар  
- CULT_AD(2013)508071 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно хазартните игри по интернет на вътрешния пазар  
- CULT_AD(2013)504088 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи и за отмяна на Решение №1336/97/ЕО  
- CULT_AD(2012)489644 -  
-
CULT 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси