Franziska Katharina BRANTNER : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 21-10-2013 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 21-10-2013 : Bündnis 90/Die Grünen (Германия)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Делегация за връзки с Израел
 • 19-01-2012 / 21-10-2013 : Комисия по външни работи

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 16-09-2009 / 05-02-2012 : Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово
 • 16-09-2009 / 21-10-2013 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза
 • 02-02-2011 / 30-06-2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
 • 19-01-2012 / 03-07-2013 : Подкомисия по сигурност и отбрана
 • 19-01-2012 / 10-10-2013 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 19-01-2012 / 21-10-2013 : Комисия по бюджети

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно проекта на междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление  
- AFET_AD(2012)491281 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия  
- AFET_AD(2012)483740 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за годишния бюджет на Съюза  
- AFET_AD(2011)466996 -  
-
AFET 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно мандата за тристранната процедура във връзка с проектобюджета за 2014 г.  
- FEMM_AD(2013)508054 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2011 година: общ бюджет на ЕС, раздел III, Комисия  
- FEMM_AD(2013)500566 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2011 година  
- FEMM_AD(2013)500565 -  
-
FEMM 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно създаването на Евро-средиземноморски програми "Еразъм" и "Леонардо"  
- P7_DCL(2011)0015 - Приета  
Françoise CASTEX , Franziska Katharina BRANTNER , Vincent PEILLON , Cristian Dan PREDA , Ivo VAJGL  
Дата на внасяне : 04-04-2011
Срок : 15-09-2011
Дата на приемане : 27-09-2011
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2011)0413
Брой подписали : 389 - 27-09-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси