Anna ROSBACH : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 07-03-2011 : Група „Европа на свободата и демокрацията” - Член
 • 08-03-2011 / 08-03-2011 : Европейски консерватори и реформисти - Член
 • 09-03-2011 / 30-06-2014 : Европейски консерватори и реформисти - Член на бюрото

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 07-03-2011 : Dansk Folkeparti (Дания)
 • 08-03-2011 / 16-03-2014 : Løsgænger (Дания)
 • 17-03-2014 / 30-06-2014 : Miljøpartiet Fokus (Дания)

Заместник-председател 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Корейския полуостров

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Заместник 

 • 16-07-2009 / 07-03-2011 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 16-09-2009 / 07-03-2011 : Делегация за връзки с Иран
 • 16-09-2009 / 07-03-2011 : Делегация за връзки с Канада
 • 22-09-2009 / 07-03-2011 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 22-09-2009 / 07-03-2011 : Делегация за връзки с Индия
 • 06-10-2009 / 07-03-2011 : Комисия по бюджетен контрол
 • 09-03-2011 / 18-01-2012 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 09-03-2011 / 18-01-2012 : Комисия по рибно стопанство
 • 28-03-2011 / 18-03-2012 : Делегация за връзки с Канада
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по рибно стопанство
 • 19-03-2012 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални условия на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (EО) № 2347/2002  
- ENVI_AD(2013)500728 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно регионални стратегии за промишлените райони в Европейския съюз  
- ENVI_AD(2013)504143 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно „Как да се избегне разхищаването на храни: стратегии за по-ефективна хранителна верига в ЕС“  
- ENVI_AD(2011)473708 -  
-
ENVI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно здравеопазването на животните  
- ENVI_AD(2014)521493 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall и за изменение на Директива 2007/46/ЕО  
- TRAN_AD(2013)521698 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно последващи действия във връзка с делегирането на законодателни правомощия и контрола от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията  
- ENVI_AD(2013)507927 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно хепатит B и C  
- P7_DCL(2013)0023 - Отпаднала  
Silvia-Adriana ȚICĂU , Daciana Octavia SÂRBU , Cătălin Sorin IVAN , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Marc TARABELLA , Adam GIEREK , Anna ROSBACH , Maria da Graça CARVALHO , Françoise GROSSETÊTE , Антония ПЪРВАНОВА  
Дата на внасяне : 18-11-2013
Срок : 18-02-2014
Брой подписали : 96 - 18-02-2014
Писмена декларация относно борбата срещу гестационния диабет  
- P7_DCL(2013)0010 - Отпаднала  
Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK  
Дата на внасяне : 09-09-2013
Срок : 09-12-2013
Брой подписали : 65 - 10-12-2013
Писмена декларация относно опасността от устойчивата на лекарствени средства туберкулоза за европейския регион  
- P7_DCL(2013)0007 - Отпаднала  
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Carl SCHLYTER , Esther de LANGE , Anna ROSBACH , Rebecca TAYLOR , Nirj DEVA , Eleni THEOCHAROUS , Michèle STRIFFLER , Dame Glenis WILLMOTT , Marek Henryk MIGALSKI , Marc TARABELLA , David MARTIN , Marie-Christine VERGIAT , Edit BAUER  
Дата на внасяне : 15-04-2013
Срок : 15-07-2013
Брой подписали : 202 - 15-07-2013

Декларации 

Декларация за финансови интереси