Riikka PAKARINEN : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член на бюрото

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Suomen Keskusta (Финландия)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по регионално развитие
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по регионално развитие

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
 • 22-11-2010 / 18-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 19-01-2012 / 04-11-2012 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 05-11-2012 / 30-06-2014 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници  
- REGI_AD(2013)508069 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа  
- REGI_AD(2013)506150 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно настоящите предизвикателства и възможности за енергията от възобновяеми източници на европейския вътрешен енергиен пазар  
- REGI_AD(2013)502098 -  
-
REGI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета  
- EMPL_AD(2013)486190 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно настоящите предизвикателства и възможности за енергията от възобновяеми източници на европейския вътрешен енергиен пазар  
- AGRI_AD(2013)502097 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на договори за концесия  
- EMPL_AD(2012)486119 -  
-
EMPL 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно борбата с множествената склероза в Европа  
- P7_DCL(2012)0020 - Приета  
Petru Constantin LUHAN , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ádám KÓSA , Riikka PAKARINEN , Marisa MATIAS  
Дата на внасяне : 09-05-2012
Срок : 13-09-2012
Дата на приемане : 13-09-2012
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2012)0357
Брой подписали : 408 - 13-09-2012

Декларации 

Декларация за финансови интереси