Valdemar TOMAŠEVSKI : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация за връзки с Беларус 

Член 

Комисия по регионално развитие 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по развитие 
Подкомисия по правата на човека 

Последни дейности 

Протокол към Споразумението между ЕС, Исландия и Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Исландия или Норвегия, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) LT  
 
Писмени обяснения на вот 
Прилагане и мониторинг на разпоредбите относно правата на гражданите в Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство (B9-0031/2020) LT  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка