• Jean-Paul   BESSET  

Jean-Paul BESSET : Становища в качеството на докладчик в сянка - 7-ми парламентарен мандат 

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно Конституционни проблеми, свързани с многостепенното управление в рамките на Европейския съюз  
- ECON_AD(2013)504128 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)  
- PECH_AD(2012)492588 -  
-
PECH 
СТАНОВИЩЕ относно прегледа на Шестата програма за действие за околната среда и определянето на приоритетите за Седмата програма за действие за околната среда  
- REGI_AD(2012)480527 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ Европа за ефективно използване на ресурсите  
- PECH_AD(2012)467080 -  
-
PECH 
СТАНОВИЩЕ относно "Зелена книга: От предизвикателствата към възможностите — изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране от ЕС на научните изследвания и иновациите"  
- REGI_AD(2011)465040 -  
-
REGI