Jean-Paul BESSET : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Франция)

членове 

  • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Комисия по регионално развитие
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Машрек
  • 19-01-2012 / 01-07-2012 : Комисия по регионално развитие
  • 02-07-2012 / 30-06-2014 : Комисия по икономически и парични въпроси

Заместник 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по рибно стопанство
  • 19-01-2012 / 26-06-2012 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по рибно стопанство

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета  
- PECH_AD(2012)487807 -  
-
PECH 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно Конституционни проблеми, свързани с многостепенното управление в рамките на Европейския съюз  
- ECON_AD(2013)504128 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)  
- PECH_AD(2012)492588 -  
-
PECH 
СТАНОВИЩЕ относно прегледа на Шестата програма за действие за околната среда и определянето на приоритетите за Седмата програма за действие за околната среда  
- REGI_AD(2012)480527 -  
-
REGI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно подкрепата за засилване на забраната на Европейския съюз за премахване на перките на акулите  
- P7_DCL(2010)0071 - Приета  
Jean-Paul BESSET , Chris DAVIES , Sirpa PIETIKÄINEN , Daciana Octavia SÂRBU  
Дата на внасяне : 20-09-2010
Срок : 20-12-2010
Дата на приемане : 16-12-2010
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2010)0497
Брой подписали : 423 - 16-12-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси