Elena Oana ANTONESCU : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (Румъния)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 16-09-2009 / 21-10-2012 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 02-09-2009 / 13-01-2010 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Машрек
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите психоактивни вещества  
- ENVI_AD(2014)524592 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа  
- ENVI_AD(2012)487783 -  
-
ENVI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО  
- ENVI_AD(2012)480682 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно ОСП през 2020 г: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс  
- ENVI_AD(2011)458861 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно отчитане тежестта, представляващи алергичните заболявания  
- P7_DCL(2013)0022 - Отпаднала  
Françoise GROSSETÊTE , Frédérique RIES , Nessa CHILDERS , Marina YANNAKOUDAKIS , Elisabetta GARDINI , Rebecca TAYLOR , Philippe JUVIN , Sirpa PIETIKÄINEN , Антония ПЪРВАНОВА , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Elena Oana ANTONESCU  
Дата на внасяне : 21-10-2013
Срок : 21-01-2014
Брой подписали : 179 - 21-01-2014
Писмена декларация относно работната сила в здравния сектор в ЕС  
- P7_DCL(2010)0040 - Отпаднала  
Elena Oana ANTONESCU , Jean LAMBERT , Антония ПЪРВАНОВА , Marc TARABELLA , Thomas ULMER  
Дата на внасяне : 17-05-2010
Срок : 17-09-2010
Брой подписали : 182 - 09-09-2010
Писмена декларация относно създаване на програма „Еразъм“ за млади земеделски производители  
- P7_DCL(2010)0025 - Отпаднала  
Elena Oana ANTONESCU , Michel DANTIN , Esther HERRANZ GARCÍA , Rareș-Lucian NICULESCU , Csaba Sándor TABAJDI  
Дата на внасяне : 19-04-2010
Срок : 09-09-2010
Брой подписали : 135 - 09-09-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни