Edvard KOŽUŠNÍK : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Občanská demokratická strana (Чехия)

членове 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Заместник 

  • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по правни въпроси
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
  • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по развитие
  • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правни въпроси

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад за 2011 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област  
- DEVE_AD(2012)496493 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно позицията на Парламента относно проектобюджета за 2012 г. във вида, в който е изменен от Съвета – всички раздели  
- IMCO_AD(2011)466965 -  
-
IMCO 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции  
- IMCO_AD(2013)519594 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно плана за действие за електронно здравеопазване за периода 2012—2020 година — иновационно здравно обслужване през 21-ви век  
- IMCO_AD(2013)514574 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно общия бюджет 2013 г. ( всички раздели  
- IMCO_AD(2012)491367 -  
-
IMCO 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси