Jens ROHDE : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 18-12-2015 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Дания)
  • 19-12-2015 / 01-07-2019 : Det Radikale Venstre (Дания)

членове 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Заместник 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 14-12-2016 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство
  • 19-01-2017 / 05-03-2017 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 08-03-2017 / 01-07-2019 : Комисия по правни въпроси

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз, за изменение на Директива 94/22/EО, Директива 98/70/EО, Директива 2009/31/EО, Регламент (EО) № 663/2009, Регламент (EО) № 715/2009, Директива 2009/73/EО, Директива 2009/119/EО на Съвета, Директива 2010/31/ЕС, Директива 2012/27/ЕС, Директива 2013/30/ЕС и Директива (EС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013  
- AGRI_AD(2017)604528 -  
-
AGRI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда  
- JURI_AD(2018)625406 -  
-
JURI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства  
- TRAN_AD(2018)625564 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск  
- JURI_AD(2018)621062 -  
-
JURI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси