Pascal CANFIN : Становища в качеството на докладчик 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020 EN  
- ENVI_AD(2020)646764 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2018 година  
- ENVI_AD(2020)641158 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2018 година  
- ENVI_AD(2020)641160 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2018 година  
- ENVI_AD(2020)641162 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2018 година  
- ENVI_AD(2020)641164 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2018 година  
- ENVI_AD(2020)641166 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции  
- ENVI_AD(2020)641168 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година  
- ENVI_AD(2019)639770 -  
-
ENVI 

Обратна връзка