Pavel POC : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Česká strana sociálně demokratická (Чехия)

Заместник-председател 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

членове 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Cпециална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди

Заместник 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по бюджети
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Япония
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по бюджети
 • 10-07-2018 / 14-11-2018 : Cпециална комисия относно тероризма

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 [относно общото законодателство в областта на храните], Директива 2001/18/ЕО [относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда], Регламент (ЕО) № 1829/2003 [относно генетично модифицираните храни и фуражи], Регламент (ЕО) № 1831/2003 [относно фуражните добавки], Регламент (ЕО) № 2065/2003 [относно пушилните ароматизанти], Регламент (ЕО) № 1935/2004 [относно материалите, предназначени за контакт с храни], Регламент (ЕО) № 1331/2008 [относно общата разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], Регламент (ЕО) № 1107/2009 [относно продуктите за растителна защита] и Регламент (ЕС) 2015/2283 [относно новите храни]  
- A8-0417/2018 -  
-
ENVI 
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни  
- A8-0046/2014 -  
-
ENVI 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)  
- ENVI_AD(2017)604859 -  
-
ENVI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)  
- ENVI_AD(2017)609648 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за предоставяне на пазара на продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ и за изменение на Регламент (ЕО) № 1069/2009 и Регламент (ЕО) № 1107/2009  
- ENVI_AD(2017)597640 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно препоръки към Европейската комисия относно преговорите по трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ)  
- ENVI_AD(2015)544393 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Устойчиви органични замърсители (A8-0336/2018 - Julie Girling) CS  
 

Revize legislativy o perzistentních organických znečišťujících látkách je nezbytným krokem k naplnění mezinárodních úmluv týkajících se bezpečného nakládání s nejnebezpečnějšími látkami, které lidstvo zná. Pro návrh jsem hlasoval, jelikož díky němu dojde eliminaci vysoce toxických a bioakumulativních látek decaBDE a chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem. Dochází též ke snížení koncentračních limitů pro sumu zpomalovačů hoření, což je beze sporu krok k větší ochraně veřejného zdraví a životního prostředí. Mrzí mě však, že ostatní kolegové nebyli nakloněni zrušení recyklačních výjimek pro bromované zpomalovače hoření, které se při výrobě hraček v třetích zemích dostávají do výroby a vrací se na unijní trh. Recyklace plastů je nezbytná, ale ne za cenu toho, že kvůli ní budeme mít kontaminované dětské hračky, kuchyňské pomůcky, krabičky na potraviny a jiné plastové produkty. Pokud chceme zaručit nezávadnost materiálů, které recyklujeme, musíme v prvé řadě eliminovat množství toxických látek v primárních produktech. Stále více jsem rovněž přesvědčen o tom, že ochrana životního prostředí je jedním z aspektů, který musíme brát stále více v potaz v partnerských dohodách se třetími zeměmi.

Всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители (B8-0241/2019) CS  
 

Dostat rezoluci o látkách narušujících hormonální funkce na plénum Evropského parlamentu bylo dlouhodobým cílem naší politické skupiny Socialistů a demokratů. Proto jsem ji podpořil, a to včetně pozměňovacích návrhů naší frakce, které mají zpřísnit kontrolu těchto velmi nebezpečných látek včetně těch, u kterých existuje podezření, že vyvolávají nepříznivé účinky na reprodukci (neplodnost, nádorová onemocnění, malformace), metabolické procesy, funkci štítné žlázy či mozku. Již řadu let tlačím na to, aby se k nim přistupovalo stejně jako k látkám karcinogenním či mutagenním a aby byla zaručena větší ochrana evropských občanů před jejich expozicí v produktech denní spotřeby. Naše rezoluce je jasnou výzvou na Komisi, aby nejpozději do června 2020 přišla s legislativními návrhy, které zajistí, že budeme lépe chráněni před výskytem EDC v kosmetice, v potravě či v dětských hračkách. Již řadu let čekáme na účinnou strategii proti EDC a stále jsme se nedočkali strategie pro netoxické životní prostředí, kterou měla vypracovat do roku 2018. Každý den nečinnosti vypovídá o její nezodpovědnosti. Je načase začít proti obsahu těchto látek v našem vlastním životním prostředí aktivně bojovat. Nerad bych se dočkal toho, že nás budou endokrinní disruptory pomalu zabíjet. Možná ne každého zvlášť, ale jako biologický druh.

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) CS  
 

Evropská unie se nachází v historickém momentu. Nejen z důvodu brexitu, ale zejména proto, že začíná docházet k parlamentnímu vyjednávání o podobě jejích politik. Začínají se formovat odpovědi na to, s jak velkou mírou kohezního spolufinancování budou moci počítat slovenské regiony, jestli se čeští zemědělci budou muset obávat povinného zastropování nebo jestli se evropští vědci budou moci radovat z lepšího přístupu k unijním financím. Zatímco Rada, tedy evropští ministři financí, neumí nic jiného než škrtat, Evropský parlament zaujal zodpovědné stanovisko. Svým hlasem jsem potvrdil, že nedopustím zásahy, které by měly přímý a negativní vliv na občany a naše prostředí. Konkrétně jsem hlasoval pro zvýšení prostředků Evropského sociálního fondu o 17 miliard EUR, zamezení škrtu Kohezního fondu s neakceptovatelnou výší 45 %, větší podporu malých a středních podniků, zdvojnásobení prostředků výzkumného programu Horizon Europe i programu na ochranu životního prostředí LIFE. Jsem přesvědčen o tom, že musíme zvýšit investice do mladé generace. Podpořil jsem proto i ztrojnásobení velikosti studentského programu Erasmus+. Těší mě, že většina mých kolegů zaujala identické stanovisko a hlasovala pro zachování stejné výše rozpočtu zemědělské a regionální politiky jako i v tomto období. Jestli chceme silnou a zdravou Evropu, musíme jí dát nástroje, které k tomu potřebuje.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно необходимостта от отговорно корпоративно поведение във връзка с инвестирането в развиващите се държави  
- P8_DCL(2016)0133 - Отпаднала  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 103 - 13-03-2017
Писмена декларация относно повишаването на енергийната ефективност в селските, планинските и отдалечените райони  
- P8_DCL(2016)0103 - Отпаднала  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Неджми АЛИ , Franc BOGOVIČ , Igor ŠOLTES , Илхан КЮЧЮК , Isabella DE MONTE , Nicola CAPUTO , Patricija ŠULIN , Pavel POC  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 101 - 13-12-2016
Писмена декларация относно улесняването на достъпа на регионалните и местните органи до европейските структурни и инвестиционни фондове  
- P8_DCL(2016)0075 - Отпаднала  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Неджми АЛИ , Dubravka ŠUICA , Brian HAYES , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Pavel POC , Hannu TAKKULA , Franc BOGOVIČ , Petras AUŠTREVIČIUS  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 58 - 13-12-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси