Olga SEHNALOVÁ : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Česká strana sociálně demokratická (Чехия)

Заместник-председател 

  • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Израел

членове 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Делегация за връзки с Израел
  • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Заместник 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по транспорт и туризъм

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (ЕС) 2018/... и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009  
- TRAN_AD(2019)627562 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги  
- TRAN_AD(2017)595734 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания  
- TRAN_AD(2016)569624 -  
-
TRAN 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Застраховка при използването на моторни превозни средства (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) CS  
 

Plénum potvrdilo navrhované změny ve směrnici tak, jak jsme je přijali na Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Hlavní výhodou, proč nová pravidla podporuji, je spravedlivé odškodnění poškozených v případě nehody. Osobně jsem chtěla – a jako sociální demokraté jsme to navrhli – více zohlednit sytém bonusů a malusů, který podporuje bezpečnější jízdní chování a na kterém vydělají řidiči, kteří nebourají. Doplnila bych, že nyní pracujeme také na legislativě, která má vybavit vozidla bezpečnostními prvky tak, aby v EU ubylo autonehod a zmírnily se jejich následky nejen pro řidiče, ale také pro chodce nebo cyklisty. Hlasovat o ní budeme na výboru IMCO příští týden 21. března 2019 a já jsem stínovou zpravodajkou.

Борба със забавяне на плащането по търговски сделки (A8-0456/2018 - Lara Comi) CS  
 

Tuto zprávu jsem podpořila, protože vyzývá k podpoře včasných plateb mezi podniky, což by podle mého názoru mělo být standardem. Dlouhá doba splatnosti dopadá nejvíce na malé a střední podniky, které často akceptují delší platební lhůty. Zpráva proto upozorňuje také na nutnost zlepšení postupu ověřování, jestli nedochází k umělému prodlužování lhůt splatnosti. Stávající směrnici považuji za vhodný nástroj pro vytvoření rovných podmínek v případě opožděných plateb, podniky nicméně stále nemají dostatek informací o prostředcích nápravy v případě opožděných plateb. Doufám, že se díky této zprávě podaří tuto situaci zlepšit.

Стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom) CS  
 

Každý z občanů Evropské unie, kterého zajímá práce unijních orgánů, si může snadno dohledat záznam plenárního zasedání nebo se podívat na průběh jednání výborů. Pokud by ho ale zajímala práce zástupců vlády z jeho státu, bohužel nemá šanci dohledat, jak na zasedání Rady vystupovali. Velmi jsem proto uvítala zprávu paní ombudsmanky, která na nedostatek transparentnosti Rady upozorňuje, a doufám, že Rada brzy přijme potřebná opatření ke zlepšení situace.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно необходимостта от отговорно корпоративно поведение във връзка с инвестирането в развиващите се държави  
- P8_DCL(2016)0133 - Отпаднала  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 103 - 13-03-2017
Писмена декларация относно разликите в състава и качеството на продукти, предлагани на източния и на западния пазар в ЕС  
- P8_DCL(2016)0053 - Отпаднала  
Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Георги ПИРИНСКИ , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Дата на внасяне : 09-05-2016
Срок : 09-08-2016
Брой подписали : 141 - 28-07-2016
Писмена декларация в подкрепа на нарастване броя на достъпните тоалетни за хора с увреждания в ЕС  
- P8_DCL(2016)0044 - Отпаднала  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Дата на внасяне : 27-04-2016
Срок : 27-07-2016
Брой подписали : 124 - 28-07-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси