• Malika   BENARAB-ATTOU  

Malika BENARAB-ATTOU : Становища в качеството на докладчик в сянка - 7-ми парламентарен мандат 

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно преосмисляне на образованието  
- EMPL_AD(2013)508049 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно борбата срещу безработицата сред младежите: възможни решения  
- CULT_AD(2013)510555 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно прилагането на стратегията на ЕС за младежта през 2010–2012 г.  
- EMPL_AD(2013)508133 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ  
- EMPL_AD(2013)502072 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „ЕРАЗЪМ ЗА ВСИЧКИ“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта  
- EMPL_AD(2012)489541 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“  
- EMPL_AD(2012)487969 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)  
- CULT_AD(2012)487737 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — Рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)  
- CULT_AD(2012)487744 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно образование, обучение и „Европа 2020“  
- EMPL_AD(2012)489405 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски инструмент за съседство  
- CULT_AD(2012)486081 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на гражданите (2013 г.)  
- CULT_AD(2012)476012 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно доклада за гражданството на ЕС за 2010 г.: премахване на пречките за упражняване на правата на гражданите на ЕС  
- CULT_AD(2012)474001 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно електронното управление като движеща сила за изграждането на конкурентоспособен единен цифров пазар  
- CULT_AD(2011)472190 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно прегледа на Европейската политика на съседство  
- CULT_AD(2011)469798 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно програма за нови умения и работни места  
- CULT_AD(2011)462815 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно всеобхватен подход за защита на личните данни в Европейския съюз  
- CULT_AD(2011)458791 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно Съюза за иновации: Преобразуването на Европа за приспособяване към един свят, превъзмогнал кризата  
- CULT_AD(2011)454379 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно Европейското сътрудничество в професионалното образование и обучение за подкрепа на стратегията „Европа 2020“  
- CULT_AD(2011)450958 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно стратегията на ЕС за интеграция на ромите  
- CULT_AD(2011)454382 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно насърчаване на достъпа на младежта до пазара на труда и укрепване на статута на стажантите, практикантите и чираците  
- CULT_AD(2010)439394 -  
-
CULT