• Malika   BENARAB-ATTOU  

Malika BENARAB-ATTOU : Становища в качеството на докладчик - 7-ми парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета  
- CULT_AD(2012)485908 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета  
- CULT_AD(2012)485907 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно развитието на макрорегионалните стратегии на ЕС: практики и перспективи, по-специално в Средиземноморието  
- CULT_AD(2012)473865 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно „Европейският широколентов достъп: да инвестираме в стимулиран от цифровите технологии растеж”  
- CULT_AD(2011)454580 -  
-
CULT