Malika BENARAB-ATTOU : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 06-05-2014 : Europe Écologie (Франция)
 • 07-05-2014 / 30-06-2014 : Nouvelle Donne (Франция)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по култура и образование
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по култура и образование
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Делегация за връзки с Панафриканския парламент
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по заетост и социални въпроси

all-activities 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета  
- CULT_AD(2012)485908 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета  
- CULT_AD(2012)485907 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно развитието на макрорегионалните стратегии на ЕС: практики и перспективи, по-специално в Средиземноморието  
- CULT_AD(2012)473865 -  
-
CULT 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно преосмисляне на образованието  
- EMPL_AD(2013)508049 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно борбата срещу безработицата сред младежите: възможни решения  
- CULT_AD(2013)510555 -  
-
CULT 
СТАНОВИЩЕ относно прилагането на стратегията на ЕС за младежта през 2010–2012 г.  
- EMPL_AD(2013)508133 -  
-
EMPL 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси