Jan Philipp ALBRECHT : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 02-07-2018 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 02-07-2018 : Bündnis 90/Die Grünen (Германия)

Заместник-председател 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 23-01-2017 / 02-07-2018 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

членове 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 14-07-2014 / 02-07-2018 : Делегация за връзки с Израел
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 12-09-2017 / 02-07-2018 : Cпециална комисия относно тероризма

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 14-07-2014 / 02-07-2018 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 19-01-2017 / 02-07-2018 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (TiSA)  
- LIBE_AD(2015)567479 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно препоръките към Европейската комисия относно преговорите по трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ)  
- LIBE_AD(2015)546558 -  
-
LIBE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ENISA — Агенцията на ЕС за киберсигурност, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/2013, както и относно сертифицирането на киберсигурността на информационните и комуникационните технологии („Акт за киберсигурността“)  
- IMCO_AD(2018)616831 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно Европейската стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи  
- LIBE_AD(2018)612195 -  
-
LIBE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар  
- LIBE_AD(2017)604830 -  
-
LIBE 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни