Nicole KIIL-NIELSEN : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Франция)

Заместник-председател 

 • 01-03-2012 / 30-06-2014 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 16-09-2009 / 13-06-2010 : Делегация за връзки с Афганистан
 • 14-06-2010 / 18-01-2012 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 14-06-2010 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 15-09-2011 / 12-02-2012 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-01-2012 / 24-10-2012 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи
 • 13-02-2012 / 29-02-2012 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия
 • 13-09-2012 / 09-12-2012 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари

Заместник 

 • 16-07-2009 / 13-06-2010 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Подкомисия по правата на човека
 • 16-09-2009 / 13-06-2010 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 12-07-2010 / 14-09-2011 : Делегация за връзки с Афганистан
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по правата на човека
 • 25-10-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 10-12-2012 / 23-10-2013 : Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари
 • 16-04-2013 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно проекторешението на Съвета за сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на Споразумението с цел разширяване на приложното поле на разпоредбите на Споразумението по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия, с оглед на изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия  
- AFET_AD(2011)467338 -  
-
AFET 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно премахването на изтезанията в световен мащаб  
- FEMM_AD(2014)519704 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно годишния доклад за 2012 г. относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област  
- FEMM_AD(2013)516980 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно положението, свързано с правата на човека в региона на Сахел  
- FEMM_AD(2013)513183 -  
-
FEMM 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси