Sandrine BÉLIER : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Франция)

членове 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Япония
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Заместник 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по конституционни въпроси
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по петиции
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по конституционни въпроси
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по петиции

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО ) № 1185/2003 на Съвета за премахването на перките на акулите на борда на риболовните кораби  
- ENVI_AD(2012)480798 -  
-
ENVI 
СТАНОВИЩЕ относно дефицита на протеинови култури в ЕС: намиране на решение на един отдавна съществуващ проблем?  
- ENVI_AD(2011)452688 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно борбата със загубата на биологично разнообразие  
- P7_DCL(2010)0028 - Отпаднала  
Sandrine BÉLIER , Anne DELVAUX , Gerben-Jan GERBRANDY , Karin KADENBACH , Kriton ARSENIS  
Дата на внасяне : 19-04-2010
Срок : 09-09-2010
Брой подписали : 157 - 09-09-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси