José BOVÉ : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europe Écologie (Франция)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Заместник 

 • 01-07-2014 / 28-10-2015 : Комисия по международна търговия
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по бюджетен контрол
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Андската общност
 • 29-10-2015 / 11-07-2016 : Комисия по развитие
 • 12-07-2016 / 18-01-2017 : Комисия по международна търговия
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по международна търговия
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по бюджетен контрол

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година  
- AGRI_AD(2019)612136 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания  
- INTA_AD(2018)629606 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно действието на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания  
- INTA_AD(2018)629613 -  
-
INTA 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Предложения за акт на Съюза  
Членовете на ЕП могат да внесат в Европейската комисия искане тя да предложи акт на Съюза (нов акт или изменение на действащ акт). Член 47

Предложение за акт на Съюза относно укрепването на позицията на земеделските стопани във веригата за доставки на храни  
- B8-0303/2017  

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно регулиране на пазара на мляко и млечни продукти  
- P8_DCL(2016)0066 - Отпаднала  
Miguel VIEGAS , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , João FERREIRA , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Marc TARABELLA , Fabio DE MASI , João PIMENTA LOPES , Neoklis SYLIKIOTIS , Takis HADJIGEORGIOU  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 77 - 13-12-2016
Писмена декларация относно изграждането на европейска стратегия за управление, контрол и възможно премахване на гигантския азиатски стършел (Vespa velutina nigrithorax)  
- P8_DCL(2016)0047 - Отпаднала  
Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Eric ANDRIEU , Patrick LE HYARIC , Marco ZULLO , Josu JUARISTI ABAUNZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Marc TARABELLA , Paloma LÓPEZ BERMEJO , João FERREIRA , Miguel VIEGAS , Clara AGUILERA , Rosa D'AMATO  
Дата на внасяне : 27-04-2016
Срок : 27-07-2016
Брой подписали : 72 - 28-07-2016
Писмена декларация относно даряването на непродадените хранителни продукти на благотворителни организации  
- P8_DCL(2015)0061 - Гласувани с мнозинство  
Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Мария ГАБРИЕЛ , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND  
Дата на внасяне : 14-10-2015
Срок : 14-01-2016
Дата на приемане : 14-01-2016
Списък на подписалите лица : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Брой подписали : 388 - 15-01-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси