Catherine GRÈZE : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Франция)

членове 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по развитие
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Меркосур
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по развитие

Заместник 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по регионално развитие
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по регионално развитие

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа до генетични ресурси и за справедливо и равноправно споделяне на ползите, произтичащи от тяхното използване в ЕС  
- DEVE_AD(2013)507953 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета за сключването на Протокола от Нагоя към Конвенцията за биологичното разнообразие, отнасящ се за достъпа до генетични ресурси и за справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване  
- DEVE_AD(2013)507951 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно корпоративната социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж  
- DEVE_AD(2012)498153 -  
-
DEVE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно сексуалната експлоатация и проституцията и тяхното отражение върху равенството между половете  
- DEVE_AD(2013)519580 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно жените с увреждания  
- DEVE_AD(2013)513125 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно сексуалното и репродуктивно здраве и права  
- DEVE_AD(2013)510581 -  
-
DEVE 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно образованието за развитие и активното глобално гражданство  
- P7_DCL(2012)0007 - Приета  
Filip KACZMAREK , Maria BADIA i CUTCHET , Michael GAHLER , Catherine GRÈZE , Fiona HALL  
Дата на внасяне : 12-03-2012
Срок : 05-07-2012
Дата на приемане : 05-07-2012
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2012)0302
Брой подписали : 398 - 05-07-2012
Писмена декларация относно защитата на малолетни лица от ромски произход от Косово  
- P7_DCL(2010)0069 - Отпаднала  
Catherine GRÈZE , Jean-Luc BENNAHMIAS , Cornelia ERNST , Kinga GÖNCZ , Barbara LOCHBIHLER  
Дата на внасяне : 20-09-2010
Срок : 20-12-2010
Брой подписали : 125 - 20-12-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси