Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 02-02-2012 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 11-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Италия)
 • 12-12-2013 / 30-06-2014 : Forza Italia (Италия)

членове 

 • 16-07-2009 / 04-05-2010 : Комисия по бюджети
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 05-05-2010 / 18-01-2012 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Заместник 

 • 16-07-2009 / 04-05-2010 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово
 • 05-05-2010 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджети

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно търговията за промяна: Търговската и инвестиционна стратегия на ЕС за Южното Средиземноморие след революцията на Арабската пролет  
- AGRI_AD(2012)478392 -  
-
AGRI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно защитата на правото на малолетните и непълнолетните да поддържат достатъчни отношения с двамата родители, дори в случай че последните са законно разделени или разведени  
- P7_DCL(2013)0019 - Отпаднала  
Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTÀ , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ  
Дата на внасяне : 21-10-2013
Срок : 21-01-2014
Брой подписали : 54 - 23-01-2014
Писмена декларация относно номинирането на културата, свързана с виното, като част от нематериалното световно наследство на човечеството  
- P7_DCL(2013)0009 - Отпаднала  
Esther HERRANZ GARCÍA , Pilar AYUSO , Michel DANTIN , Joseph DAUL , Paolo DE CASTRO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Elisabeth JEGGLE , Ana Maria MIRANDA PAZ , Giancarlo SCOTTÀ , Czesław Adam SIEKIERSKI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Nuno MELO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS  
Дата на внасяне : 20-05-2013
Срок : 20-08-2013
Брой подписали : 132 - 20-08-2013
Писмена декларация относно подкрепа за Плана за действие „Глобална нула” за поетапното и потвърдено премахване на всички ядрени оръжия в световен мащаб  
- P7_DCL(2012)0026 - Гласувани с мнозинство  
Jarosław WAŁĘSA , Reinhard BÜTIKOFER , Tarja CRONBERG , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Janusz ZEMKE  
Дата на внасяне : 10-09-2012
Срок : 17-01-2013
Дата на приемане : 17-01-2013
Списък на подписалите лица : P7_PV(2013)02-04(ANN01)
Брой подписали : 389 - 17-01-2013

Декларации 

Декларация за финансови интереси