Raffaele BALDASSARRE : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 06-02-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 07-02-2014 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 05-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Италия)
 • 06-12-2013 / 30-06-2014 : Forza Italia (Италия)

Заместник-председател 

 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Комисия по правни въпроси
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правни въпроси

членове 

 • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Комисия по регионално развитие
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Комисия по правни въпроси

Заместник 

 • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Комисия по правни въпроси
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 25-11-2009 / 18-01-2012 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики  
- JURI_AD(2013)521684 -  
-
JURI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и за определяне на процедури за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави  
- JURI_AD(2013)510571 -  
-
JURI 
СТАНОВИЩЕ относно заблуждаващите практики в рекламата  
- JURI_AD(2013)514684 -  
-
JURI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020  
- IMCO_AD(2012)488019 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (2014—2020 г.)  
- IMCO_AD(2012)488046 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители)  
- JURI_AD(2012)486223 -  
-
JURI 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси