Werner KUHN : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Заместник-председател 

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по рибно стопанство
  • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по рибно стопанство

членове 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Комисия по рибно стопанство
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Израел
  • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Комисия по рибно стопанство

Заместник 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по транспорт и туризъм

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно следващата МФР: подготвяне на позицията на Парламента относно МФР за периода след 2020 г.  
- PECH_AD(2017)610677 -  
-
PECH 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства  
- TRAN_AD(2016)587469 -  
-
TRAN 
СТАНОВИЩЕ относно „Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море“  
- PECH_AD(2015)552090 -  
-
PECH 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно международна карта на плаващите сметища  
- P8_DCL(2016)0093 - Отпаднала  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Дата на внасяне : 12-09-2016
Срок : 12-12-2016
Брой подписали : 86 - 13-12-2016
Писмена декларация относно неравнопоставеността между половете по отношение на цифровите умения  
- P8_DCL(2016)0061 - Отпаднала  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Merja KYLLÖNEN , Gesine MEISSNER , Dieter-Lebrecht KOCH , Werner KUHN , Ildikó GÁLL-PELCZ , Andor DELI , Patricija ŠULIN  
Дата на внасяне : 22-06-2016
Срок : 22-09-2016
Брой подписали : 35 - 29-09-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси