Enrique GUERRERO SALOM : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 14-12-2016 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Заместник-председател
 • 15-12-2016 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по развитие
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по развитие

Заместник 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по конституционни въпроси
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Подкомисия по правата на човека
 • 14-07-2014 / 22-07-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 23-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
 • 11-09-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по конституционни въпроси
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Подкомисия по правата на човека

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно политическите отношения между ЕС и Латинска Америка  
- DEVE_AD(2017)600959 -  
-
DEVE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на [Регламента за Европейския корпус за солидарност] и Регламент (ЕС) № 375/2014  
- DEVE_AD(2019)629637 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки  
- AFCO_AD(2018)627943 -  
-
AFCO 
СТАНОВИЩЕ относно междинния доклад относно МФР за периода 2021 – 2027 г. – позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение  
- DEVE_AD(2018)626679 -  
-
DEVE 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Визов кодекс (A8-0434/2018 - Juan Fernando López Aguilar) ES  
 

He votado a favor de este informe porque tras más de cuatro años de dura negociación hemos alcanzado un acuerdo muy ambicioso para simplificar la obtención de visados para estancias cortas que potenciará, el turismo, el comercio y los negocios a la vez que se preserva la seguridad interior de la UE y se evitan posibles abusos.
El Reglamento aprobado reduce y simplifica los trámites para quienes desean visitar la Unión Europea para estancias cortas, lo que supondrá menos burocracia y menos costes. Estos viajes suponen una contribución fundamental para muchos e importantes sectores económicos, como el turismo, que es de particular importancia para muchas regiones y países de la UE, incluido España. Tras las negociaciones los socialistas hemos conseguido que se introduzcan incentivos positivos en materia de obtención de visados para aquellos países que colaboren en materia de readmisión y no solo sanciones a quienes no lo hacen. Esta reforma legislativa afectará a más de 102 países y a más de 15 millones de personas anualmente.

Защита на лицата, съобщаващи за нарушения на правото на Съюза (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) ES  
 

Los socialistas hemos apoyado este acuerdo con el que damos un gran paso en favor de la transparencia, en defensa del interés público y también del Derecho de la Unión. Con la entrada en vigor de esta Directiva, la Unión no sólo garantiza un nivel elevado de protección de los denunciantes al establecer cauces seguros para poder denunciar infracciones y al resguardarles de las represalias, sino que refuerza su compromiso en favor de la ética en los negocios y en la actividad pública.
En concreto, la Directiva contempla un ámbito de aplicación personal abarcando la gama más amplia posible de categorías de personas que pueden tener acceso a información sobre infracciones cometidas en un contexto laboral, como por ejemplo trabajadores (incluidos funcionarios a nivel nacional/local), voluntarios y trabajadores en prácticas, miembros no ejecutivos, accionistas, etc. La nueva legislación contempla también la protección de los denunciantes como fuentes periodísticas, algo crucial para salvaguardar el papel de «guardián» del periodismo de investigación en las sociedades democráticas. Finalmente, el acuerdo contempla obligaciones de información y apoyo, incluido el apoyo psicológico y financiero, para los denunciantes, que a menudo se encuentran muy aislados por denunciar un comportamiento ilegal.

Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) ES  
 

Los socialistas hemos votado a favor de esta Directiva pues supone un avance muy importante en la protección de los trabajadores más vulnerables y hemos conseguido el respaldo del Parlamento y del Consejo para atajar los contratos más precarios. Las medidas que contiene esta Directiva mejoran los derechos de los trabajadores, incluyendo aquellos con contratos a demanda y los trabajadores de plataformas. Hemos conseguido restringir el uso de los contratos de cero horas. Esta ley ofrece condiciones de trabajo más transparentes, horarios de trabajo previsibles, compensación por las cancelaciones de turnos de trabajo o el derecho a recibir remuneración por la formación obligatoria en el puesto de trabajo. La Directiva obliga a los Estados miembros a restringir el uso de los contratos de cero horas y a demanda y a actuar sobre las prácticas fraudulentas en la formación exigida por la empresa.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно продължаване на подпомагането от страна на Европейския съюз за ликвидиране на полиомиелита  
- P8_DCL(2015)0008 - Гласувани с мнозинство  
Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER  
Дата на внасяне : 09-03-2015
Срок : 09-06-2015
Дата на приемане : 09-06-2015
Списък на подписалите лица : P8_PV(2015)06-11(ANN01)
Брой подписали : 404 - 10-06-2015

Декларации 

Декларация за финансови интереси