Wojciech Michał OLEJNICZAK : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sojusz Lewicy Demokratycznej (Полша)

членове 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по регионално развитие
  • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Китайската народна република
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по регионално развитие
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Заместник 

  • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО  
- REGI_AD(2012)486214 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно Пътната карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите  
- REGI_AD(2011)472020 -  
-
REGI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно нашата застраховка живот, нашия природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.  
- REGI_AD(2012)478368 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)  
- REGI_AD(2011)458633 -  
-
REGI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно борбата срещу разпространението на водораслите  
- P7_DCL(2011)0041 - Приета  
Alain CADEC , Wojciech Michał OLEJNICZAK , Michail TREMOPOULOS , Andrea ZANONI  
Дата на внасяне : 12-10-2011
Срок : 19-01-2012
Дата на приемане : 19-01-2012
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2012)0015
Брой подписали : 395 - 19-01-2012
Писмена декларация относно обявяване на 30 май за европейски ден на приемното семейство  
- P7_DCL(2010)0010 - Отпаднала  
Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Barbara MATERA , Joachim ZELLER , Artur ZASADA , Wojciech Michał OLEJNICZAK  
Дата на внасяне : 24-02-2010
Срок : 17-06-2010
Брой подписали : 125 - 17-06-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси