Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 02-12-2013 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 02-12-2013 : Platforma Obywatelska (Полша)

Заместник-председател 

 • 30-09-2009 / 02-12-2013 : Делегация за връзки с Индия

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по петиции
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Делегация за връзки с Индия
 • 19-01-2012 / 02-12-2013 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 19-01-2012 / 02-12-2013 : Комисия по петиции

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по регионално развитие
 • 16-09-2009 / 02-12-2013 : Делегация за връзки с Иран
 • 19-01-2012 / 02-12-2013 : Комисия по регионално развитие

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно Енергийната пътна карта за периода до 2050 г. — бъдеще с енергия  
- REGI_AD(2012)496464 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно рамка за корпоративно управление за европейските дружества  
- ITRE_AD(2011)475776 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно преразглеждане на Европейската политика за съседство  
- REGI_AD(2011)472053 -  
-
REGI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО  
- REGI_AD(2012)486214 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на гражданите (2013 г.)  
- PETI_AD(2012)480596 -  
-
PETI 
СТАНОВИЩЕ относно всеобхватен подход за защита на личните данни в Европейския съюз  
- ITRE_AD(2011)460921 -  
-
ITRE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно опасностите, свързани с национализма, анисемитизма и други форми на етническа нетърпимост от страна на движения, които се противопоставят на европейския проект  
- P7_DCL(2013)0015 - Отпаднала  
Boris ZALA , Elmar BROK , Rebecca HARMS , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Eduard KUKAN , Olga SEHNALOVÁ , Marek SIWIEC , Hannu TAKKULA , Indrek TARAND , Sir Graham WATSON , Cecilia WIKSTRÖM  
Дата на внасяне : 07-10-2013
Срок : 07-01-2014
Брой подписали : 150 - 08-01-2014
Писмена декларация относно подкрепа за Европейски ден в памет на праведниците  
- P7_DCL(2012)0003 - Приета  
Gabriele ALBERTINI , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Niccolò RINALDI , David Maria SASSOLI  
Дата на внасяне : 16-01-2012
Срок : 10-05-2012
Дата на приемане : 10-05-2012
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2012)0205
Брой подписали : 388 - 10-05-2012
Писмена декларация относно прилагането на принципа на реципрочност по отношение на освобождаване от изискването за виза във връзка с Канада и САЩ  
- P7_DCL(2011)0008 - Отпаднала  
Ioan ENCIU , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Антония ПЪРВАНОВА , Zuzana ROITHOVÁ , Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES  
Дата на внасяне : 07-03-2011
Срок : 09-06-2011
Брой подписали : 144 - 09-06-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси