Joanna SENYSZYN : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sojusz Lewicy Demokratycznej (Полша)

Заместник-председател 

 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по правата на човека

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по култура и образование
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Подкомисия по правата на човека
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно интеграцията на мигрантите, нейното отражение върху пазара на труда и външното измерение на координацията на социалната сигурност  
- FEMM_AD(2012)496521 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ Европейското измерение в спорта  
- FEMM_AD(2011)467336 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно европейското сътрудничество в професионалното образование и обучение за подкрепа на стратегията „Европа 2020“  
- FEMM_AD(2011)454683 -  
-
FEMM 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно положението на непридружените пълнолетни лица в ЕС  
- FEMM_AD(2013)504151 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно корпоративната социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване  
- AFET_AD(2012)496506 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно корпоративната социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж  
- AFET_AD(2012)496505 -  
-
AFET 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно интегрираното спортно образование за устойчиво развитие на ученици с увреждания, които имат спортни заложби, както и за ученици без увреждания  
- P7_DCL(2013)0001 - Отпаднала  
Adam GIEREK , Cristian-Silviu BUŞOI , Cornelia ERNST , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Małgorzata HANDZLIK , Jolanta Emilia HIBNER , Philippe JUVIN , Alexander MIRSKY , Norica NICOLAI , Helmut SCHOLZ , Joanna SENYSZYN , Hannu TAKKULA  
Дата на внасяне : 15-04-2013
Срок : 15-07-2013
Брой подписали : 164 - 15-07-2013
Писмена декларация относно засилената подкрепа за масовия спорт от страна на Европейския съюз  
- P7_DCL(2010)0062 - Приета  
Joanna SENYSZYN , Ivo BELET , Mary HONEYBALL , Seán KELLY , Hannu TAKKULA  
Дата на внасяне : 06-09-2010
Срок : 16-12-2010
Дата на приемане : 16-12-2010
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2010)0498
Брой подписали : 385 - 16-12-2010

Декларации 

Декларация за финансови интереси