Marek Józef GRÓBARCZYK : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Европейски консерватори и реформисти - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Prawo i Sprawiedliwość (Полша)

членове 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 14-07-2014 / 15-11-2015 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Комисия по рибно стопанство
  • 14-07-2014 / 15-11-2015 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
  • 14-07-2014 / 15-11-2015 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство  
- ITRE_AD(2015)544346 -  
-
ITRE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите  
- ITRE_AD(2016)560841 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители и за изменение на Директива 2003/35/ЕО  
- ITRE_AD(2015)541321 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации  
- ITRE_AD(2015)546728 -  
-
ITRE 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси