Ivailo KALFIN : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Коалиция за България (България)

Заместник-председател 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
 • 25-01-2012 / 22-01-2013 : Комисия по бюджети

членове 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Специална комисия по финансовата, икономическа и социална криза
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Комисия по бюджети
 • 23-01-2013 / 30-06-2014 : Комисия по бюджети

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджетен контрол
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по бюджетен контрол
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно проекта на Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетните въпроси и относно доброто финансово управление  
- BUDG_AD(2013)516802 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно препоръка към ЕСВД и Съвета относно преразглеждането през 2013 г. на организацията и функционирането на ЕСВД  
- CONT_AD(2013)504205 -  
-
CONT 
СТАНОВИЩЕ относно въздействието върху предоставянето на помощ на извършеното от Комисията прехвърляне на отговорности по управление на външната помощ от централните й служби към делегациите  
- CONT_AD(2012)478359 -  
-
CONT 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Eвропейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза  
- ITRE_AD(2013)519596 -  
-
ITRE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане  
- CONT_AD(2013)516714 -  
-
CONT 
СТАНОВИЩЕ относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година  
- ITRE_AD(2013)519558 -  
-
ITRE 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси