Elena BĂSESCU : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (Румъния)

Заместник-председател 

 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по петиции

членове 

 • 16-07-2009 / 10-11-2009 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Израел
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Комисия по петиции
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Комисия по петиции
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
 • 12-03-2012 / 30-06-2014 : Комисия по икономически и парични въпроси

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по външни работи
 • 16-09-2009 / 19-01-2010 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 20-01-2010 / 30-06-2014 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова
 • 12-05-2010 / 18-01-2012 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по външни работи

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела  
- ECON_AD(2012)475906 -  
-
ECON 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници: последващи мерки във връзка с доклада на временната комисия на ЕП по предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници  
- AFET_AD(2012)487735 -  
-
AFET 
СТАНОВИЩЕ относно двадесет и седмия годишен доклад на Комисията относно мониторинга върху прилагането на правото на Европейския съюз (2009 г.)  
- PETI_AD(2011)462635 -  
-
PETI 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно подобряването на ранното диагностициране на сърдечносъдовите заболявания сред жените  
- P7_DCL(2014)0003 - Отпаднала  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Антония ПЪРВАНОВА , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Дата на внасяне : 13-01-2014
Срок : 13-04-2014
Брой подписали : 151 - 14-04-2014
Писмена декларация относно защитата на делфините в Черно море  
- P7_DCL(2012)0023 - Отпаднала  
Elena BĂSESCU , Chris DAVIES , Андрей КОВАЧЕВ , Isabella LÖVIN , Кристиан ВИГЕНИН  
Дата на внасяне : 02-07-2012
Срок : 08-11-2012
Брой подписали : 193 - 26-10-2012

Декларации 

Декларация за финансови интереси