Licia RONZULLI : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 05-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Италия)
 • 06-12-2013 / 30-06-2014 : Forza Italia (Италия)

Заместник-председател 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по заетост и социални въпроси

Заместник 

 • 16-07-2009 / 28-09-2009 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Подкомисия по правата на човека
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия
 • 29-09-2009 / 26-06-2011 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 27-06-2011 / 18-01-2012 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Подкомисия по правата на човека
 • 01-10-2013 / 30-06-2014 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно плана за действие за електронно здравеопазване за периода 2012—2020 година — иновационно здравно обслужване през 21-ви век  
- FEMM_AD(2013)516618 -  
-
FEMM 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и на Регламент относно осъществяването на административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар  
- EMPL_AD(2012)489564 -  
-
EMPL 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на договори за концесия  
- EMPL_AD(2012)486119 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно признаването и насърчаването на трансграничните доброволчески дейности в ЕС  
- EMPL_AD(2012)478721 -  
-
EMPL 
СТАНОВИЩЕ относно жените, работещи при несигурни условия на труд  
- EMPL_AD(2010)439838 -  
-
EMPL 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно подобряването на ранното диагностициране на сърдечносъдовите заболявания сред жените  
- P7_DCL(2014)0003 - Отпаднала  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Антония ПЪРВАНОВА , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Дата на внасяне : 13-01-2014
Срок : 13-04-2014
Брой подписали : 151 - 14-04-2014
Писмена декларация относно мълчаливото избиване на носорози в южна Африка  
- P7_DCL(2010)0074 - Отпаднала  
Aldo PATRICIELLO , Alfredo PALLONE , Gabriele ALBERTINI , Barbara MATERA , Licia RONZULLI  
Дата на внасяне : 06-10-2010
Срок : 20-01-2011
Брой подписали : 92 - 20-01-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси