• Damien   ABAD  

Damien ABAD : Становища в качеството на докладчик - 7-ми парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за стабилност  
- INTA_AD(2012)487793 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно системата на европейските училища  
- BUDG_AD(2011)462842 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно бъдещето за социалните услуги от общ интерес  
- IMCO_AD(2011)440016 -  
-
IMCO 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската програма за наблюдение на Земята (ГМОСС) и нейните начални операции (2011—2013 г.)  
- BUDG_AD(2010)431174 -  
-
BUDG