Damien ABAD : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 16-06-2012 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 16-06-2012 : Nouveau Centre (Франция)

членове 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по бюджети
 • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Комисия по бюджети
 • 12-03-2012 / 16-06-2012 : Комисия по международна търговия

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия
 • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
 • 19-01-2012 / 16-06-2012 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за стабилност  
- INTA_AD(2012)487793 -  
-
INTA 
СТАНОВИЩЕ относно системата на европейските училища  
- BUDG_AD(2011)462842 -  
-
BUDG 
СТАНОВИЩЕ относно бъдещето за социалните услуги от общ интерес  
- IMCO_AD(2011)440016 -  
-
IMCO 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно промишлената политика в ерата на глобализацията  
- IMCO_AD(2011)452595 -  
-
IMCO 

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Декларации 

Декларация за финансови интереси