Michèle STRIFFLER : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 14-07-2009 / 04-10-2009 : Liste "Quand l’Europe veut, l’Europe peut ― Majorité présidentielle ― UMP ― Nouveau Centre ― la Gauche moderne" (Франция)
 • 05-10-2009 / 24-03-2013 : La Gauche moderne (Франция)
 • 25-03-2013 / 30-06-2014 : Parti Radical / Union des Démocrates et Indépendants (Франция)

Заместник-председател 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по развитие
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по развитие

членове 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Комисия по развитие
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Комисия по развитие

Заместник 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност  
- DEVE_AD(2013)519500 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно стратегията на ЕС за региона на Африканския рог  
- DEVE_AD(2012)496311 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза  
- DEVE_AD(2012)492589 -  
-
DEVE 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно рамката за политиките в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г.  
- DEVE_AD(2013)521456 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно сексуалното и репродуктивно здраве и права  
- DEVE_AD(2013)510581 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно Европейската сметна палата: Специален доклад № 1/2012 – Ефективност на помощта за развитие от Европейския съюз, предназначена за продоволствена сигурност в Субсахарска Африка  
- DEVE_AD(2012)496421 -  
-
DEVE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно опасността от устойчивата на лекарствени средства туберкулоза за европейския регион  
- P7_DCL(2013)0007 - Отпаднала  
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Carl SCHLYTER , Esther de LANGE , Anna ROSBACH , Rebecca TAYLOR , Nirj DEVA , Eleni THEOCHAROUS , Michèle STRIFFLER , Dame Glenis WILLMOTT , Marek Henryk MIGALSKI , Marc TARABELLA , David MARTIN , Marie-Christine VERGIAT , Edit BAUER  
Дата на внасяне : 15-04-2013
Срок : 15-07-2013
Брой подписали : 202 - 15-07-2013
Писмена декларация относно незабавното прекратяване на изтезанията и малтретирането на хрътки в Европа  
- P7_DCL(2013)0006 - Отпаднала  
Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI  
Дата на внасяне : 15-04-2013
Срок : 15-07-2013
Брой подписали : 221 - 15-07-2013
Писмена декларация относно предизвикателството „нулев глад“ на Организацията на обединените нации  
- P7_DCL(2013)0004 - Отпаднала  
Keith TAYLOR , Gay MITCHELL , Véronique DE KEYSER , Charles GOERENS , Gabriele ZIMMER , Filip KACZMAREK , Eva JOLY , Ricardo CORTÉS LASTRA , Michèle STRIFFLER , Bill NEWTON DUNN , Judith SARGENTINI  
Дата на внасяне : 15-04-2013
Срок : 15-07-2013
Брой подписали : 112 - 15-07-2013

Декларации 

Декларация за финансови интереси