Elie HOARAU : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 03-01-2012 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 18-08-2009 : Liste "Alliance des Outre-Mers" (Франция)
  • 19-08-2009 / 03-01-2012 : Parti communiste réunionnais (Франция)

Заместник-председател 

  • 17-09-2009 / 03-01-2012 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

членове 

  • 16-07-2009 / 03-01-2012 : Комисия по регионално развитие
  • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник 

  • 16-07-2009 / 03-01-2012 : Комисия по правни въпроси
  • 16-09-2009 / 03-01-2012 : Делегация за връзки с Индия

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза  
- REGI_AD(2011)462637 -  
-
REGI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно подхода на Общността за превенция на природни и причинени от човека бедствия  
- REGI_AD(2010)431009 -  
-
REGI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно мрежа за конкурентоспособност и иновации в най-отдалечените региони на Европейския съюз  
- P7_DCL(2011)0034 - Отпаднала  
Nuno TEIXEIRA , Luís Paulo ALVES , Elie HOARAU , Gabriel MATO , Maria do Céu PATRÃO NEVES  
Дата на внасяне : 04-07-2011
Срок : 04-11-2011
Брой подписали : 88 - 27-10-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси