Elisabeth KÖSTINGER : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 08-11-2017 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 08-11-2017 : Österreichische Volkspartei (Австрия)

Заместник-председател 

 • 16-10-2014 / 08-11-2017 : Делегация в Kомитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия

членове 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Делегация в Kомитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия
 • 14-07-2014 / 08-11-2017 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 • 19-01-2017 / 08-11-2017 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 19-01-2017 / 08-11-2017 : Комисия по правата на жените и равенството между половете

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 14-07-2014 / 08-11-2017 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
 • 19-01-2017 / 08-11-2017 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/18/EО по отношение на възможността държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на генетично модифицирани организми (ГМО) на своя територия  
- A8-0038/2014 -  
-
ENVI 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 година и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата  
- AGRI_AD(2017)597534 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ Начинът, по който ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони  
- FEMM_AD(2016)582229 -  
-
FEMM 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение и за изменение на Регламент № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата  
- AGRI_AD(2017)597445 -  
-
AGRI 
СТАНОВИЩЕ относно стратегията на ЕС за региона на Алпите  
- ENVI_AD(2016)575216 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Подновяване на одобрението на активното вещество глифозат (Възражение по член 106 от Правилника за дейността) (B8-0567/2017) DE  
 

. – Ich habe mich bei dem Entschließungsantrag zur Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs Glyphosat enthalten, da es sich bei dem Zulassungsverfahren des Pflanzenschutzmittels Glyphosat nicht um eine politische Entscheidung handelt. Die Entscheidung über eine weitere Zulassung wird letztlich von der Europäischen Kommission nach Anhörung eines Expertenausschusses und somit auf fachlich-wissenschaftlicher Basis getroffen.

Разрешение за генетично модифицирана царевица 1507 (Възражение по член 106 от Правилника за дейността) (B8-0568/2017) DE  
 

Ich habe für den Einspruch gegen die Zulassung der genetisch veränderten Maissorte 1507 gestimmt. Die Auswirkungen von gentechnikveränderten Maissorten auf die Landwirtschaft und die Umwelt sind derzeit noch nicht abschätzbar. Der notwendige Schutz in Österreich kann nur durch ein vollkommenes Verbot des Anbaus von GVO-Pflanzen gewährleistet werden.
Ich berufe mich auf das Subsidiaritätsprinzip und spreche mich somit klar für das Verbot von gentechnisch veränderten Organismen auf österreichischem Boden aus. Österreich muss weiterhin frei von GVO-veränderten Organismen bleiben, um die Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten im Bereich der Lebensmittelsicherheit zu wahren.

Разрешение за генетично модифицирана соя 305423 x 40-3-2 (Възражение по член 106 от Правилника за дейността) (B8-0570/2017) DE  
 

Ich habe für den Einspruch gegen die Zulassung der genetisch veränderten Sojabohnen der Sorte 305423 x 40-3-2 gestimmt. Die Auswirkungen von gentechnikveränderten Sojabohnensorten auf die Landwirtschaft und die Umwelt sind derzeit noch nicht abschätzbar. Der notwendige Schutz in Österreich kann nur durch ein vollkommenes Verbot des Anbaus von GVO-Pflanzen gewährleistet werden.
Ich berufe mich auf das Subsidiaritätsprinzip und spreche mich somit klar für das Verbot von gentechnisch veränderten Organismen auf österreichischem Boden aus. Österreich muss weiterhin frei von GVO-veränderten Organismen bleiben, um die Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten im Bereich der Lebensmittelsicherheit zu wahren.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно европейската инициатива „Медена закуска“ и Международния ден на пчелите  
- P8_DCL(2016)0033 - Отпаднала  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Владимир УРУЧЕВ , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Дата на внасяне : 11-04-2016
Срок : 11-07-2016
Брой подписали : 224 - 12-07-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси