John Stuart AGNEW : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Член
  • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Независими членове
  • 20-10-2014 / 15-01-2019 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Член
  • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Група „Европа на нациите и свободите“ - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : United Kingdom Independence Party (Обединено кралство)

членове 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Заместник 

  • 14-12-2018 / 15-01-2019 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси