Maria do Céu PATRÃO NEVES : 7-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Social Democrata (Португалия)

членове 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по рибно стопанство
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация за връзки с Канада
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по рибно стопанство

Заместник 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика  
- PECH_AD(2011)456671 -  
-
PECH 
СТАНОВИЩЕ относно подхода на Общността за превенция на природни и причинени от човека бедствия  
- AGRI_AD(2010)438486 -  
-
AGRI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление  
- PECH_AD(2013)514932 -  
-
PECH 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно номинирането на културата, свързана с виното, като част от нематериалното световно наследство на човечеството  
- P7_DCL(2013)0009 - Отпаднала  
Esther HERRANZ GARCÍA , Pilar AYUSO , Michel DANTIN , Joseph DAUL , Paolo DE CASTRO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Elisabeth JEGGLE , Ana Maria MIRANDA PAZ , Giancarlo SCOTTÀ , Czesław Adam SIEKIERSKI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Nuno MELO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS  
Дата на внасяне : 20-05-2013
Срок : 20-08-2013
Брой подписали : 132 - 20-08-2013
Писмена декларация относно рибата като общо благо  
- P7_DCL(2011)0047 - Приета  
Guido MILANA , Kriton ARSENIS , Corinne LEPAGE , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Raül ROMEVA i RUEDA  
Дата на внасяне : 30-11-2011
Срок : 29-03-2012
Дата на приемане : 18-04-2012
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P7_TA(2012)0129
Брой подписали : 390 - 29-03-2012
Писмена декларация относно мрежа за конкурентоспособност и иновации в най-отдалечените региони на Европейския съюз  
- P7_DCL(2011)0034 - Отпаднала  
Nuno TEIXEIRA , Luís Paulo ALVES , Elie HOARAU , Gabriel MATO , Maria do Céu PATRÃO NEVES  
Дата на внасяне : 04-07-2011
Срок : 04-11-2011
Брой подписали : 88 - 27-10-2011

Декларации 

Декларация за финансови интереси