• Laurence J.A.J.   STASSEN  

Laurence J.A.J. STASSEN : Предложения за резолюции - 7-ми парламентарен мандат 

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143