Derek VAUGHAN : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Обединено кралство)

Заместник-председател 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по бюджетен контрол
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по бюджетен контрол

членове 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Комисия по бюджетен контрол
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по регионално развитие
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Комисия по бюджетен контрол
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по регионално развитие

Заместник 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по бюджети
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Индия
 • 17-11-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по бюджети

Основни парламентарни дейности 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно междинния доклад относно МФР за годините 2021—2027 г. — позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение  
- REGI_AD(2018)625450 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки  
- CONT_AD(2018)626991 -  
-
CONT 
СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година  
- REGI_AD(2018)623795 -  
-
REGI 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции  
- REGI_AD(2019)630539 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно оценката на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор  
- REGI_AD(2018)625217 -  
-
REGI 
СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година  
- CONT_AD(2018)622320 -  
-
CONT 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Програма InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) EN  
 

I voted in favour of the InvestEU Programme. Built on the successes of EFSI, InvestEU combines several EU financial instruments to better target and maximise the impact of EU investment on the ground. Through four policy windows (sustainable infrastructure, research innovation and digitalisation, SMEs and social investments), InvestEU will produce more that EUR 500 billion of investments in the EU with an EU guarantee of EUR 40.8 billion in current prices, of which almost EUR 16 billion is provisioned in the 2021-2027 EU budget. The final adoption and budget of this regulation depend on the agreement that will be reached for the 2021-2027 MFF.

Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите (A8-0401/2018 - Dan Nica) EN  
 

. ‒ I am in favour of this proposal, which will help to ensure that innovation, research and technological change bring benefits to all. The S&D Group fought to address the scientific and technological divide while maintaining excellence as a core principle of the programme, and made sure that at least 35% of the total budget under this programme is allocated to support the EU’s climate objectives and we also pushed for a proper support for social sciences and humanities.

Програма „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) EN  
 

I voted in favour of this programme, which is the first dedicated-programme to finance actions in the field of digital and in particular areas that are going to be revolutionary and will change our lives such artificial intelligence or High Super Computing. Europe has to urgently reinforce its industrial capacities to be able to be less dependent on other regions in the world like the US or China that are well ahead and therefore increase our autonomy and to be less economically dependent on them but also be free to do it according to our own values and in respect of human rights, privacy and leaving no one behind.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно необходимостта от отговорно корпоративно поведение във връзка с инвестирането в развиващите се държави  
- P8_DCL(2016)0133 - Отпаднала  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 103 - 13-03-2017
Писмена декларация относно необходимостта трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) да подкрепя достъпността на регионите  
- P8_DCL(2016)0129 - Отпаднала  
Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Искра МИХАЙЛОВА , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER  
Дата на внасяне : 12-12-2016
Срок : 12-03-2017
Брой подписали : 106 - 13-03-2017
Писмена декларация относно отношенията на ЕС с трети държави, които пряко се възползват от корупцията в рамките на ЕС  
- P8_DCL(2016)0032 - Отпаднала  
Cătălin Sorin IVAN , Santiago FISAS AYXELÀ , Renate WEBER , Daciana Octavia SÂRBU , Viorica DĂNCILĂ , Andi CRISTEA , Damian DRĂGHICI , Claudia ȚAPARDEL , Derek VAUGHAN , Christel SCHALDEMOSE , Victor NEGRESCU , Emilian PAVEL  
Дата на внасяне : 11-04-2016
Срок : 11-07-2016
Брой подписали : 90 - 12-07-2016

Декларации