• Gerben-Jan   GERBRANDY  

Gerben-Jan GERBRANDY : Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 8-ми парламентарен мандат 

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно намаляването на замърсяването с микропластмаси  
- P8_DCL(2016)0006 - Отпаднала  
Catherine BEARDER , Roberta METSOLA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Margrete AUKEN , Brian HAYES , Gerben-Jan GERBRANDY , Marco AFFRONTE , Linnéa ENGSTRÖM , Françoise GROSSETÊTE , José Inácio FARIA , Kathleen VAN BREMPT  
Дата на внасяне : 01-02-2016
Срок : 01-05-2016
Брой подписали : 340 - 02-05-2016
Писмена декларация относно разхищаването на храни  
- P8_DCL(2015)0001 - Отпаднала  
Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI  
Дата на внасяне : 12-01-2015
Срок : 12-04-2015
Брой подписали : 179 - 17-04-2015